kominek kumulacyjny

Ten typ budowy kominka charakteryzuje doskonałe połączenie walorów kominka z jego piękną i du�� ekspozycj� ognia oraz pieca kaflowego z jego przytulnym i d�ugofalowym ciep�em. Kluczem w funkcjonowaniu tych komink�w s� nasadowa masa kumulacyjna lub kr�tkie kana�y piecowe. Nasadow� mas� kumulacyjn� tworz� szamotowe kr�gi o wysokiej zdolno�ci absorpcji ciep�a z przep�ywaj�cych przez nie spalin. Kumulacyjne kana�y piecowe wykonane s� z cegie� i p�yt szamotowych metod� rzemie�lnicz� lub u�o�one z gotowych kszta�tek o zwi�kszonej pojemno�ci cieplnej. Wytworzona w palenisku energia cieplna gromadzona jest w masie kumulacyjnej na wiele godzin i oddawana jest do pomieszczenia na zasadzie promieniowania. Sam proces spalania odbywa si� w spos�b gwa�towny i jasny z odpowiednio du�� ilo�ci� tlenu, efektem czego jest pe�ne spalanie za�adunku drewna oraz czysta szyba.

Obudowa kominka kumulacyjnego wykonana jest z materia��w dobrze przewodz�cych ciep�o. Komora kominka jest zamkni�ta a cyrkuluj�ce wewn�trz niej powietrze sprawia, �e pow�oka kominka jest r�wnomiernie nagrzana na ca�ej swej powierzchni, poniewa� powietrze przenosi ciep�o z paleniska oraz masy akumulacyjnej na obudow�. Ciep�o przekazywane jest do pomieszczenia za pomoc� promieniowania, przyjaznego cz�owiekowi tworz�c przy tym dobry mikroklimat w ogrzewanym pomieszczeniu. Dzi�ki temu, �e energia cieplna jest magazynowana wewn�trz kominka, pomieszczenie w kt�rym stoi kominek kumulacyjny, nie jest przegrzane. Poza tym wysoka sprawno�� oraz wytworzone znaczne ilo�ci ciep�a sprawiaj�, �e po wyga�ni�ciu ognia w palenisku, ogrzewa on pomieszczenie przez wiele kolejnych godzin.


Zobacz wi�cej aran�acji

Kuchnie kaflowe

Niezawodne rozwizania do gotowania i ogrzewania drewnem

Zapytaj nas o cen

Chcieliby Pastwo otrzyma szczegowy kosztorys. Przelij zapytanie

Pogotowie kominkowe 24h

Jestemy zawsze gotowi pomc. Bezpieczestwo to dla nas priorytet. Skontaktuj si

Zastanawiasz si ?

Nie wiesz jakie rozwizanie wybra? Nasi specjalici mog pomc. Zle nam usug

Oferta   Usugi   Galeria   Case Studies   Wiedza   Kontakt